!คำแนะนำ : ท่านไม่ได้ใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Google Chrome อาจทำให้การแสดงผลบางอย่างไม่สมบูรณ์ หรือไม่ทำงาน ควรใช้ เว็บบราวเซอร์ Google Chrome เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่

07 ความหนาแน่นของสถานประกอบการที่จัดตั้งในรูปแบบบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัด(มหาชน) จำแนกตามสัดส่วนของการร่วมลงทุนหรือถือหุ้นของต่างประเทศ


        การมีส่วนร่วมในการลงทุนของต่างประเทศนั้น พบว่า จากจำนวนสถานประกอบการทั้งสิ้น 9,283 แห่ง เป็นสถานประกอบการที่มีรูปแบบการจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด บริษัทจำกัด(มหาชน) 186 แห่ง(ร้อยละ 2.0) ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นสถานประกอบการที่มีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น    เพียง 11 แห่ง(ร้อยละ 5.9) เท่านั้น ซึ่งมีต่างประเทศ   เข้าร่วมลงทุนมากกว่า ร้อยละ 50 จำนวน 4 แห่ง     ร่วมลงทุน ร้อยละ 10 – 50 จำนวน 4 แห่ง และน้อยกว่าร้อยละ 10 จำนวน 3 แห่ง