!คำแนะนำ : ท่านไม่ได้ใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Google Chrome อาจทำให้การแสดงผลบางอย่างไม่สมบูรณ์ หรือไม่ทำงาน ควรใช้ เว็บบราวเซอร์ Google Chrome เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่

05 ความหนาแน่นของสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฏหมาย


        รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายของสถานประกอบการในจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งหมด 9,283 แห่ง พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการส่วนบุคคล มีจำนวน 8,845 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.3 รองลงมาเป็นบริษัทจำกัด บริษัทจำกัด(มหาชน) มีจำนวน 186 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.0 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจำนวน 165 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.8 และส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ กลุ่มแม่บ้านและอื่น ๆ จำนวน 87 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.9