!คำแนะนำ : ท่านไม่ได้ใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Google Chrome อาจทำให้การแสดงผลบางอย่างไม่สมบูรณ์ หรือไม่ทำงาน ควรใช้ เว็บบราวเซอร์ Google Chrome เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่

04 ความหนาแน่นของสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ


        ผลจากการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานโครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 พบว่า จำนวนสถานประกอบการทั้งหมด 9,283 แห่ง ในจังหวัดสิงห์บุรี จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขายปลีก มีจำนวน 3,037 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.7 รองลงมา คือ การผลิต มีจำนวน 1,565 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.9 บริการอาหารและเครื่องดื่ม มีจำนวน 1,141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.3 กิจกรรมบริการอื่น ๆ มีจำนวน 830 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.9 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีจำนวน 807 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.7 การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ มีจำนวน 642 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.9 การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า มีจำนวน 318 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.4 และที่เหลือกระจายอยู่ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ มีจำนวน 943 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.2